MODUŁ 6 - Samoocena

Facylitator wie, jak korzystać z narzędzi cyfrowych, aby przekształcać i wzbogacać sposoby uczenia się oraz oferować uczniom nowe możliwości uczenia się online. Korzysta z różnych narzędzi cyfrowych i technologii w celu zwiększenia aktywności i interaktywności procesów uczenia się. Potrafi bezpiecznie korzystać z różnych technologii cyfrowych, aby zachęcać do nieformalnego i społecznościowego uczenia się. Udowadnia i utrzymuje własne umiejętności cyfrowe oraz podnosi umiejętności cyfrowe uczniów. Radzi sobie z komplikacjami / problemami technicznymi i podąża za nowymi osiągnięciami technologicznymi.

Uprzejmie prosimy o samoocenę wskazanych 6 kluczowych kompetencji za pomocą 5-punktowej skali:

    • 0: Brak (nie mam rozwiniętych kompetencji; nie jestem przeszkolony)

 

    • 1: Podstawowy (mam rozwinięte kompetencje poniżej zadowalającego poziomu; nie mam kwalifikacji do samodzielnego działania)

 

    • 2: Satysfakcjonujący (mam rozwinięte kompetencje w stopniu zadowalającym, ale nadal możliwa jest poprawa; mogę działać samodzielnie, a ewentualne problemy mogą wystąpić tylko w nietypowych sytuacjach)

 

    • 3: Optymalny (mam optymalnie rozwinięte kompetencje, ponieważ działam samodzielnie nawet w nietypowych sytuacjach; pracuję na poziomie automatyzmu)

 

    • 4: Doskonały (mam w pełni rozwinięte kompetencje; jestem przykładem dla innych podczas wdrażania, potrafię przekazywać im wiedzę)

MM6.1: Wiesz, jak skonfigurować niezbędne urządzenia i połączenia do pracy online i znasz wspólne wymagania dotyczące zdalnej interaktywności.


MM6.2: Wybierasz narzędzia cyfrowe i oprogramowanie umożliwiające kreatywne myślenie online, rozwiązywanie problemów, tworzenie projektów / prototypowanie (tj. realizację pomysłów), komunikację, pracę zespołową, zarządzanie projektami, wirtualne spotkania, prezentację informacji, interaktywność, ankiety z informacją zwrotną, zarządzanie zasobami / materiałami itp.


MM6.3: Wykorzystujesz funkcje cyfrowe do aktywnego i interaktywnego uczenia się (np. czat, ankiety, udostępnianie dźwięku i obrazu z kamery internetowej, pokoje spotkań, pytania i odpowiedzi, grywalizacja, udostępnianie ekranu i slajdów prezentacji, tablica, spotkania na żywo, otwarte szablony metod / technik itp.


MM6.4: Korzystasz z oprogramowania komunikacyjnego MS Teams i jego funkcji ułatwiających prowadzenie interaktywnych spotkań online.


MM6.5: Korzystasz z oprogramowania komunikacyjnego Slack i jego funkcji ułatwiających prowadzenie interaktywnych spotkań online.


MM6.6: Korzystasz z narzędzi do współpracy Padlet i Flinga oraz ich funkcji w celu ułatwiania interaktywnych spotkań online.


MM6.7: Korzystasz z narzędzi do współpracy Jamboard i Miro oraz ich funkcji ułatwiających prowadzenie interaktywnych spotkań online.


MM6.8: Korzystasz z interaktywnych narzędzi Slido i Mentimeter oraz ich funkcji ułatwiających prowadzenie interaktywnych spotkań online.


MM6.9: Korzystasz z interaktywnego narzędzia Kahoot! i jego funkcji ułatwiających prowadzenie interaktywnych spotkań online.


MM6.10: Wybierasz i przygotowujesz działania online i narzędzia cyfrowe zgodnie z wymogami RODO.


Skip to content