MODUŁ 2 - Samoocena

Facylitator wspiera uczniów w nauce i poprawie wyników ich pracy. Zapewnia uczniom atrakcyjne i efektywne możliwości uczenia się oraz zasoby, aby mogli robić postępy i odnosić sukcesy. Potrafi przewidzieć i przygotować skuteczne plany facylitacji, kierując się kontekstem uczenia się, potrzebami uczniów i otrzymanymi informacjami zwrotnymi. Potrafi wdrożyć plan facylitacji w środowisku cyfrowym, nadzorować go i dostosować do nowych okoliczności. Zapewnia dobre środowisko uczenia się oraz wprowadzenie, instrukcje, wskazówki i wsparcie dla uczniów, aby byli zmotywowani i z powodzeniem osiągali cele uczenia się.

Uprzejmie prosimy o samoocenę wskazanych 6 kluczowych kompetencji za pomocą 5-punktowej skali:

    • 0: Brak (nie mam rozwiniętych kompetencji; nie jestem przeszkolony)
    • 1: Podstawowy (mam rozwinięte kompetencje poniżej zadowalającego poziomu; nie mam kwalifikacji do samodzielnego działania)
    • 2: Satysfakcjonujący (mam rozwinięte kompetencje w stopniu zadowalającym, ale nadal możliwa jest poprawa; mogę działać samodzielnie, a ewentualne problemy mogą wystąpić tylko w nietypowych sytuacjach)
    • 3: Optymalny (mam optymalnie rozwinięte kompetencje, ponieważ działam samodzielnie nawet w nietypowych sytuacjach; pracuję na poziomie automatyzmu)
    • 4: Doskonały (mam w pełni rozwinięte kompetencje; jestem przykładem dla innych podczas wdrażania, potrafię przekazywać im wiedzę)

MM2.1: Potrafisz przewidzieć i wziąć pod uwagę środowisko i ramy czasowe etapów i działań w procesie uczenia się online (np. czas trwania zajęć, sprzęt, przestrzeń, podział na grupy itp.), a także sformułować sekwencję etapów / działań w procesie uczenia się online (np. wprowadzenie, instrukcje, zadania, ocena, przerwy itp.).


MM2.2: Określasz wspólne, przejrzyste i zrozumiałe cele procesu uczenia się online.


MM2.3: Organizujesz proces uczenia się online przy użyciu narzędzi cyfrowych.


MM2.4: Angażujesz uczniów w proces uczenia się online przy użyciu technik angażowania uczestników.


MM2.5: Wybierasz atrakcyjne cyfrowe materiały edukacyjne i dydaktyczne (arkusze robocze, prezentacje, szablony, konkursy, przewodniki, zadania domowe itp.).


MM2.6: Zbierasz informacje zwrotne na temat już przeprowadzonych zajęć.


MM2.7: Wysyłasz / publikujesz / pobierasz cyfrowe materiały dydaktyczne (arkusze, konkursy, przewodniki, zadania domowe itp.).


MM2.8: Oceniasz i komunikujesz postępy w nauce online. Podsumowujesz i sporządzasz notatki dotyczące wyników i postępów w nauce.


MM2.9: Przewidujesz możliwe komplikacje / przeszkody w realizacji planu online i przygotowujesz plan zapasowy oraz dostosowujesz plan pierwotny.


MM2.10: Radzisz sobie z problematycznymi uczniami, zakłócającymi naukę online.


Skip to content