MODUŁ 1 - Samoocena

Facylitator rozwija własne kreatywne działania dydaktyczne i zachęca uczniów do kreatywnego i angażującego uczenia się w środowisku cyfrowym. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i dostarczania kreatywnych treści nauczania / uczenia się od pomysłu do faktycznego wdrożenia, kierując się celami, potrzebami i kontekstem. Wie, jak przeprowadzić analizę i wyjaśnić cele, kontekst, potrzeby przed znalezieniem kreatywnych rozwiązań oraz jak poinstruować i zachęcić uczniów do zrobienia tego za pomocą różnych pytań, narzędzi i technik. Wykorzystuje do własnych celów oraz instruuje i zachęca uczniów do korzystania z metod kreatywnego myślenia w celu tworzenia nowych pomysłów, łączenia i integrowania istniejących pomysłów / koncepcji oraz udoskonalania pomysłów. Wie, jak atrakcyjnie i kreatywnie wyświetlać mapy koncepcyjne i prezentacje pomysłów. Potrafi tworzyć własne i wspierać uczniów w tworzeniu skutecznych prototypów / wdrożeń pomysłów.

 

Uprzejmie prosimy o samoocenę wskazanych 6 kluczowych kompetencji za pomocą 5-punktowej skali:

    • 0: Brak (nie mam rozwiniętych kompetencji; nie jestem przeszkolony)

 

    • 1: Podstawowy (mam rozwinięte kompetencje poniżej zadowalającego poziomu; nie mam kwalifikacji do samodzielnego działania)

 

    • 2: Satysfakcjonujący (mam rozwinięte kompetencje w stopniu zadowalającym, ale nadal możliwa jest poprawa; mogę działać samodzielnie, a ewentualne problemy mogą wystąpić tylko w nietypowych sytuacjach)

 

    • 3: Optymalny (mam optymalnie rozwinięte kompetencje, ponieważ działam samodzielnie nawet w nietypowych sytuacjach; pracuję na poziomie automatyzmu)

 

    • 4: Doskonały (mam w pełni rozwinięte kompetencje; jestem przykładem dla innych podczas wdrażania, potrafię przekazywać im wiedzę)

MM1.1: Wykorzystujesz różne narzędzia do wspierania kreatywności nauczyciela i uczniów w klasie online w celu stworzenia stymulującego klimatu.


MMM1.2: Potrafisz wyjaśnić różnicę między nauczaniem opartym na grach a grywalizacją oraz wymienić cechy charakterystyczne grywalizacji.


MM1.3: Przedstawiasz i opisujesz, jak poruszać się po Genially, korzystać z jego szablonów w zakresie grywalizacji.


MM1.4: Używasz map pojęć.


MM1.5: Potrafisz używać Miro do tworzenia map koncepcyjnych i współpracować z innymi za pomocą tego narzędzia.


MM1.6: Poszerzasz wiedzę na temat działań i narzędzi integrujących grupę, które można wybrać zarówno w nauczaniu online, jak i mieszanym, w celu zdobycia zaufania i poznania innych osób w grupie.


MM1.7: Umiejętnie korzystasz z podstawowych funkcji programu Canva (czcionki i paleta).


MM1.8: Wiesz, jak dodawać zdjęcia, naklejki, kody QR i filmy w aplikacji Canva.


MM1.9: Potrafisz zaprezentować uczniom program Scratch i jego funkcje.


MM1.10: Znasz narzędzia do kreatywnego pisania w celu rozwinięcia w uczniach kreatywnego myślenia i jego znaczenia dla procesu kształcenia.


Skip to content