MODUŁ 3 - Samoocena

Facylitator może łączyć i zachęcać uczniów do tworzenia zbiorowej inteligencji, która jest połączoną zdolnością grupy do osiągania lepszych wyników w nauce. Wykorzystuje różne metody i techniki zbiorowej inteligencji w środowisku cyfrowym. Zachęca uczniów do współpracy online, korzystając z szerokiej gamy metod uczestnictwa i tworząc bezpieczne, otwarte i wspierające środowisko. Potrafi generować i regulować pracę zespołową oraz budować poczucie wspólnoty w zespole, aby wspierać zrozumienie i klimat współpracy, w którym wyrażanie siebie jest mile widziane i korzystne.

Uprzejmie prosimy o samoocenę wskazanych 6 kluczowych kompetencji za pomocą 5-punktowej skali:

    • 0: Brak (nie mam rozwiniętych kompetencji; nie jestem przeszkolony)
    • 1: Podstawowy (mam rozwinięte kompetencje poniżej zadowalającego poziomu; nie mam kwalifikacji do samodzielnego działania)
    • 2: Satysfakcjonujący (mam rozwinięte kompetencje w stopniu zadowalającym, ale nadal możliwa jest poprawa; mogę działać samodzielnie, a ewentualne problemy mogą wystąpić tylko w nietypowych sytuacjach)
    • 3: Optymalny (mam optymalnie rozwinięte kompetencje, ponieważ działam samodzielnie nawet w nietypowych sytuacjach; pracuję na poziomie automatyzmu)
    • 4: Doskonały (mam w pełni rozwinięte kompetencje; jestem przykładem dla innych podczas wdrażania, potrafię przekazywać im wiedzę)

MM3.1: Opisujesz różne rodzaje budowania zespołu jako sposób wspólnego uczenia się przy użyciu narzędzi cyfrowych.


MM3.2: Znasz 5 etapów rozwoju zespołu przy użyciu narzędzia online.


MM3.3: Identyfikujesz różne typy ról w zespole i wyjaśniasz, dlaczego dynamika prezentacji grupowej jest ważna.


MM3.4: Tworzysz zajęcia online dotyczące bezpieczeństwa psychologicznego.


MM3.5: Rozpoznajesz i potrafisz określić własne umiejętności.


MM3.6: Identyfikujesz, czym jest inteligencja zbiorowa.


MM3.7: Stosujesz 4 zasady oraz metodologię prawa otwartej przestrzeni.


MM3.8: Rozróżniasz kluczowe punkty różnic między pracą opartą na współpracy a pracą opartą na współdziałaniu.


MM3.9: Znajdujesz rozwiązanie konfliktu przy użyciu metodologii rozwiązywania problemów.


MM3.10: Stosujesz technikę 3-2-1, aby udowodnić, czego uczestnicy nauczyli się w procesie uczenia się online.


Skip to content