MODUŁ 5 - Samoocena

Facylitator może wdrażać współdzielone przywództwo w procesach nauczania i uczenia się online, w których władza i wpływ są dzielone ze wszystkimi uczniami. Motywuje wszystkich do działania i daje każdemu możliwość podejmowania inicjatyw, przyczyniania się do postępów w nauce i pełnienia funkcji przywódczych. Jest w stanie dać uczniom większą autonomię i odpowiedzialność za pracę oraz włącza wszystkich uczniów w proces podejmowania decyzji. Uwzględnia mocne strony i potencjał uczniów oraz wspiera ich w stawaniu się aktywnymi i wartościowymi członkami zespołu.

Uprzejmie prosimy o samoocenę wskazanych 6 kluczowych kompetencji za pomocą 5-punktowej skali:

    • 0: Brak (nie mam rozwiniętych kompetencji; nie jestem przeszkolony)
    • 1: Podstawowy (mam rozwinięte kompetencje poniżej zadowalającego poziomu; nie mam kwalifikacji do samodzielnego działania)
    • 2: Satysfakcjonujący (mam rozwinięte kompetencje w stopniu zadowalającym, ale nadal możliwa jest poprawa; mogę działać samodzielnie, a ewentualne problemy mogą wystąpić tylko w nietypowych sytuacjach)
    • 3: Optymalny (mam optymalnie rozwinięte kompetencje, ponieważ działam samodzielnie nawet w nietypowych sytuacjach; pracuję na poziomie automatyzmu)
    • 4: Doskonały (mam w pełni rozwinięte kompetencje; jestem przykładem dla innych podczas wdrażania, potrafię przekazywać im wiedzę)

MM5.1: Potrafisz zrozumieć istotę stylu przywództwa współdzielonego.


MM5.2: Potrafisz zidentyfikować zasadnicze różnice pomiędzy przywództwem współdzielonym a tradycyjnym.


MM5.3: Potrafisz rozpoznać i zrozumieć punkty wspólne przywództwa współdzielonego i rozproszonego.


MM5.4: Przedstawiasz zalety koncepcji przywództwa współdzielonego.


MM5.5: Przedstawiasz wady koncepcji przywództwa współdzielonego.


MM5.6: Potrafisz rozpoznać główne wyzwania, którym należy sprostać, próbując wdrożyć koncepcję współdzielonego przywództwa w trybie online.


MM5.7: Potrafisz skutecznie sprostać wyzwaniom związanym ze zdalnym środowiskiem pracy w celu uzyskania lepszych wyników zespołów i organizacji.


MM5.8: Potrafisz uzasadnić słuszność koncepcji współdzielonego przywództwa.


MM5.9: Potrafisz wyjaśnić, w jaki sposób autorytet, władza i odpowiedzialność są postrzegane w ramach koncepcji współdzielonego przywództwa i jak te trzy elementy powinny być właściwie wdrażane w celu zapewnienia skuteczności zespołów i organizacji.


MM5.10: Potrafisz wdrożyć koncepcję przywództwa współdzielonego zgodnie z wytycznymi i wskazówkami zawartymi w przykładach dobrych praktyk i studiach przypadków.


Skip to content